Jídelna Hranice
Jídelníček Služby Aktuality Informace Objednávky Vaše dotazy Kontakt

Obědy pro žáky,
studenty i veřejnost

Provozní řád Jídelny Hranice

Hlavním účelem příspěvkové organizace je uskutečňování školního stravování žáků. Dále zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců a v případě volné kapacity i cizích strávníků. Strávníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a kulturního stolování a budou se řídit níže uvedenými pokyny. Strávník, který se nebude řídit tímto provozním řádem a bude opakovaně narušovat pravidla slušného chování v jídelně, může být ze stravování vyloučen.

1. Provozní doba kanceláře školní jídelny:

V pracovních dnech 7.30 - 8.00 hod. a 11.00 - 14.00 hod.

2. Výdej obědů

Výdejní doba školní jídelny je 11.00 hod. - 14.00 hod. Mimo tyto uvedené hodiny je školní jídelna pro veřejnost a žáky škol uzavřena.

a) pro účastníky školního stravování11,00 - 14.00 hodin

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení. V době školního stravování není z bezpečnostních důvodů možný doprovod rodičů.

b) výdej obědů pro cizí strávníky 11.00 - 12.30 hodin

Pro výdej stravy pro cizí strávníky je určeno okýnko č. 3. Cizí strávníci přednostně využívají stoly s červenými židlemi, které jsou pro ně vyhrazeny. Pokud by byla všechna místa u těchto stolů obsazena, mohou využít okolní stoly, u kterých nesedí žáci nebo studenti.

c) výdej obědů pro nemocné strávníky 11.00 - 11.45 hodin

Pro výdej stravy do jídlonosičů je určeno okýnko č.3.

d) výdej obědů pro dietní stravování 11.00 - 11.45 hodin

Školní jídelna poskytuje v rámci školního stravování i dietní stravu, a to dietu s omezením lepku a dietu bezlaktózovou. Tato činnost se řídí vnitřními předpisy. Strávníci odebírají dietní stravu pouze u okénka č.3.

3. Přihlašování a odhlašování obědů:

Ze stravování je možné se odhlásit nejpozději do 8,00 hod. v den odběru stravy. Tyto odhlášené obědy si mohou kupovat nepřihlášení strávníci až do skončení výdeje obědů. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu finanční náhradu neposkytujeme.

Pokrmy připravované jako Menu č.3 nejsou určeny dětem do 10 let, proto si je nemohou přihlásit.

V době nepřítomnosti dítěte na vyučování není možné stravu odebírat. Žák má nárok na stravování pouze první den nemoci. V dalších dnech je možné obědy zakoupit za cenu plných nákladů.

Trvalé odhlášení je nutné oznámit školní jídelně, a to písemnou formou k rukám pokladní nebo ředitelky ŠJ. Při platbě inkasem musí strávník ve své bance souhlas s inkasem zrušit. Při platbě hotově budou případné přeplatky vráceny v kanceláři školní jídelny při odhlašování.

4. Hrazení stravného:

Stravné je hrazeno na následují měsíc v hotovosti v kanceláři ŠJ předem nebo prostřednictvím bankovních účtů formou inkasa zpětně podle skutečně odebraných obědů. V případě odhlášení stravy u platících v hotovosti se převede automaticky ušetřená částka do dalšího měsíce. Ve výjimečných případech je možné vrátit tuto částku rodičům účastníka školního stravování. Bez zaplaceného stravného nebude oběd v následujícím období vydán. Cena stravného je uvedena samostatně a zpřístupněna na nástěnce jako příloha tohoto vnitřního řádu.

5. Odběr stravy:

Při odběru jídla musí strávník použít platnou kartu nebo čip, cizí strávníci mohou použít stravenku, kterou si zakoupí v kanceláři školní jídelny. V případě, že strávník kartu zapomene, může si vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní stravenku. V průběhu kalendářního měsíce lze strávníkovi vydat pouze 3 náhradní stravenky. Náhrada za ztracenou kartu se neposkytuje.

6. Přídavky stravy:

Strávník má právo požádat o přídavek stravy. Pro přídavek se poskytuje polévka, příloha, omáčka, salát. Před koncem výdeje může kuchařka přídavek stravy odmítnout z důvodu nedostatečného množství pokrmu. Kuchařka může strávníkovi nabídnout přídavek z jiného chodu, u kterého má pokrmu dostatek.

7. Bezpečnost v jídelně:

Pokud dojde během výdeje ke znečištění podlahy, stolů apod. musí neprodleně ten, kdo znečištění způsobil, oznámit tuto skutečnost pracovnici ŠJ, která zajistí příslušný úklid.

Po dobu výdeje se řídí žáci pokyny dozoru nebo vedoucí kuchařky.

  • žáci si před jídlem umyjí ruce, po jídelně se pohybují klidnou chůzí,jedí klidně, neotálejí s jídlem, nepoužívají mobilní telefony ke hraní her (mobilní telefony nosí do jídelny na vlastní nebezpečí)
  • je zakázáno pokládat mobilní telefony na tácky při výdeji jídla
  • neruší ostatní hlasitým hovorem
  • mohou si vyžádat přídavek příkrmů, bez vážného důvodu nevracejí zbytky jídel
  • nevynášejí jídlo z jídelny
  • nevynášejí nádobí a příbory z jídelny, použité stolní nádobí odnesou do přistavených vozíků
  • problémy nebo své připomínky strávník hlásí dozoru, hlavní kuchařce nebo v kanceláří ŠJ

Pro zvýšení bezpečnosti je šatna i jídelna monitorována kamerovým systémem.

Ředitelka školní jídelny může neukázněné strávníky vyloučit ze stravování.

Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně strávník okamžitě hlásí dohledu nebo vedoucí kuchařce. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí dohledu nebo vedoucí kuchařce, který poskytne potřebnou péči, uvědomí ředitelku jídelny a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte - vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.

8. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školní jídelny.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší nebo slabší), jsou v prostorách školní jídelny přísně zakázány.

9. Dotazy, připomínky, náměty a stížnosti:

V případě dotazů, připomínek, námětů a stížností se obraťte na:

Vedení školní jídelny v kanceláři ŠJ
telefon: 581 601 248
email: jidelna@jidelnahranice.cz

Příprava stravy se řídí platnými recepturami pro školní stravování a provoz ŠJ platnými směrnicemi, zejména: Zákon 561/2004 Sb. školský zákon, Vyhláška č. 107/2005 Sb. a 272/2021 Sb. o školním stravování, Nařízení Evrop.parlamentu č.852/2004 o hygieně potravin, Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhláška č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Součástá Vnitřního řádu školní jídelny je finanční normativ s uvedením cen pro jednotlivé kategorie stravovaných.

V Hranicích dne 01. 10. 2021.

Ing. Eva Lukášová
ředitelka školní jídelny

Kvalitní a vyvážená strava je základem pro správné fungování každého lidského organismu.

Proto naše jídelna umožňuje stravování nejen žákům a studentům, ale i cizím strávníkům - veřejnosti.

Výdej obědů pro veřejnost probíhá v době, kdy mají žáci vyučování a jídelna je volná.

Cizí strávníci mohou stejně jako žáci a studenti využívat našich nadstandardních služeb a možností.

Objednat Online

Kontakt

tř. 1. máje č. 358,
753 01 Hranice

IČ: 49558617
IZO: 049558617
Tel: 581 601 248
Datová schránka: w5qk9dq
jidelna@jidelnahranice.cz

Zřizovatel: Město Hranice
Statutární zástupce:
Ing. Eva Lukášová

Napište nám

Aktuality

21.4.2022
Zvýšení cen obědů

Školní jídelna zvyšuje od 1.5.2022 ceny obědů pro cizí strávníky.

Detaily >
20.4.2022
Veřejná zakázka

Vypsání veřejné zakázky na dodávku tunelové myčky nádobí

Detaily >
21.3.2022
Obědy pro děti z Ukrajiny

Možnost sponzorských darů na obědy ukrajinským dětem

Detaily >
Jídelna Hranice
Jídelníček Služby Aktuality Informace Objednávky Vaše dotazy Kontakt
© 2022 Jídelna Hranice jidelna@jidelnahranice.cz www.jidelnahranice.cz Telefon: +420 581 601 248