Jídelna Hranice
Jídelníček Služby Aktuality Informace Objednávky Vaše dotazy Kontakt

Obědy pro žáky,
studenty i veřejnost

Prohlášení o ochraně osobních údajů

podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace, Tř. 1. Máje č.p. 358, 753 01 Hranice, IČO: 495 58 617

(dále jen „Správce“).

Správce je poskytovatelem stravovacích služeb ve smyslu § 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Kontaktní údaje na správce:

telefon:      581601248

e-mail:       jidelna@jidelnahranice.cz

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Rádi bychom Vám oznámili, že pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší organizaci jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osobou, která v rámci organizace Správce zajišťuje řádné zacházení s osobními údaji. Subjekt osobních údajů se může na Pověřence obrátit s žádostí, jejímž obsahem je uplatnění práv subjektů osobních údajů podle článků 12 až 21 a 34 GDPR.


Pověřenec vykonává v rámci své funkce úkoly podle čl. 38 odst. 4 a čl. 39 odst. 1 písm. a) až e) GDPR.


Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla v organizaci Správce jmenována společnost AMONES plus a. s., se sídlem Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 271 44 500 Zastoupená Ing. Petrou Hůlkovou, statutární ředitelkou


Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

ID datové schránky: 288fn68

Adresa sídla: Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Telefonní čísla: 702 107 144, 702 065 110, 736 764 043

E-mail: info@amones-plus.cz

III. Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

a) Osobní údaje strávníků jsou zpracovávány pro účely

- vedení evidence strávníků pro poskytování stravovacích služeb,

- úhrady poskytnutých stravovacích služeb,

- vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření dle předpisů upravujících daně a účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů


b) Osobní údaje smluvních dodavatelů jsou zpracovávány pro účely

- zajištění řádného splnění závazkového vztahu (smlouvy)

- zajištění komunikace se smluvními partnery

- vedení evidence smluv


c) Osobní údaje zaměstnanců Správce jsou zpracovávány pro účely

- vedení personálních spisů zaměstnanců a plnění pracovněprávních povinností

- např. provádění mzdového účetnictví zaměstnanců, splnění tzv. ohlašovací povinnosti zaměstnavatele podle zákona o veřejném zdravotním pojištění apod.


IV. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. a) je

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, a to smlouvy o poskytování stravovacích služeb, na jejímž základě strávníkům poskytujeme stravovací služby

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněným zájmem správce, aby zpracovával jen nezbytné osobní údaje případného zákonného zástupce strávníka, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresu bydliště a telefon nebo e-mail na zákonného zástupce, a to pro účely zajištění kontaktu se zákonným zástupcem, a to pro organizace poskytování stravovacích služeb (platby a odhlášení obědů).


Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. b) je

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, a to smlouvy na jejímž podkladě dochází k poskytování dodavatelských služeb

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)


Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. c) je

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. zákon č. 262/200ž SB., zákoník práce, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, a to pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr


V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě subjektů osobních údajů být orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, nebo zřizovatel Správce za účely kontroly hospodaření s finančními prostředky.


Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také dalším příjemci, a to v souvislosti se zajištěním organizačního chodu Správce – např. správce IT může v rámci výkonu svých servisních zásahů přistupovat do databází strávníků uložených na PC stanicích Správce. Správce využívá nebo může v budoucnu využívat služeb osoby vykonávající činnost zpracování účetnictví. V takovém případě je příjemcem osobních údajů také tato osoba, provádějící účetní služeby a případně též mzdové účetnictví.


Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

VI. Doba zpracování osobních údajů nebo kritéria určení

Osobní údaje strávníků jsou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem Správce a právními předpisy – vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) – např. přihláška ke stravování se archivuje po dobu 3 let (kat. S3).


Osobní údaje zaměstnanců obsažené v personálních spisech a dokumentaci související jsou zpracovávány po dobu stanovenou pracovněprávními předpisy a předpisy související – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – např. evidenční listy důchodového pojištění se archivují po dobu 50 let.


Osobní údaje smluvních partnerů se archivují po dobu, kdy mohou být listinné nosiče obsahující takové osobní údaje předmětem kontroly účetních dokladů ze strany orgánů veřejné moci.


VII. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR:

právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);

právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);

právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR

obsahem práva je povinnost správce osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí nadále zpracovávat s výjimkou jejich uložení;

právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které jsou zpracovávány k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), nelze vymazat;

právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů strávníků pro účely poskytování stravovacích služeb (detailně viz výše) je smluvním požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci řádně poskytovat stravovací služby.


Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro účely plnění pracovněprávních povinností je zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Správce nebude moci plnit své závazky z pracovní smlouvy a dále plnit své povinnosti zaměstnavatele.


V Hranicích  dne 10.8.2020

Kvalitní a vyvážená strava je základem pro správné fungování každého lidského organismu.

Proto naše jídelna umožňuje stravování nejen žákům a studentům, ale i cizím strávníkům - veřejnosti.

Výdej obědů pro veřejnost probíhá v době, kdy mají žáci vyučování a jídelna je volná.

Cizí strávníci mohou stejně jako žáci a studenti využívat našich nadstandardních služeb a možností.

Objednat Online

Kontakt

tř. 1. máje č. 358,
753 01 Hranice

IČ: 49558617
IZO: 049558617
Tel: 581 601 248
Datová schránka: w5qk9dq
jidelna@jidelnahranice.cz

Zřizovatel: Město Hranice
Statutární zástupce:
Ing. Eva Lukášová

Napište nám

Aktuality

12.3.2024
Zvýšení cen obědů

Z důvodu vysokých režijních nákladů zvyšuje školní jídelna od 1.4.2024 ceny obědů pro cizí strávníky.

Detaily >
21.11.2023
STÁVKA

Uzavření školní jídelny 27. listopadu 2023

Detaily >
24.8.2023
Obědy první školní den

Dne 4. 9. 2023 nebudeme přihlašovat děti automaticky na oběd, ale necháváme na rodičích, aby si děti sami přihlásili.

Detaily >
Jídelna Hranice
Jídelníček Služby Aktuality Informace Objednávky Vaše dotazy Kontakt
© 2024 Jídelna Hranice jidelna@jidelnahranice.cz www.jidelnahranice.cz Telefon: +420 581 601 248